Фонда за жилищно обновяване се управлява от КТБ

Целта на създаването на Фонд за жилищно обновяване е да подпомогне гражданите да подобрят качеството си на живот чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност.

Средствата във фонда са предназначени за отпускане на заеми и гаранции по проект “Енергийно обновяване на българските домове”.Управлението на фонда е възложено с обществена поръчка на „Корпоративна търговска банка” АД, която осигурява съфинансиране от 1 млн. лева в допълнение към средствата, предоставени от оперативната програма.

Собствениците на жилища кандидатстват пред Фонда за жилищно обновяване – Корпоративна търговска банка АД, която отпуска ниско-лихвени заеми и банкови гаранции за отпускане на целеви кредит от други търговски банки.

Сдруженията на собствениците или самостоятелните собственици на жилища имат възможност да подобрят условията си на живот и да повишат енергийната ефективност на домовете си чрез различни мерки включващи разнообразни подобрения. Санирането може да включва както, подмяна на дограмата, цялостна изолация на жилищата, ремонт на покриви и фуги и други дейности по обновяването на сградите, така и подмяна на ВИК инсталации, обновяване на общите части на сградата и други ремонтни дейности.

По договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройството КТБ АД управлява Фонд за жилищно обновяване, който отпуска средства за съфинансиране на дейностите по проекта при преференциални условия и с ниска лихва.

Проектът обхваща 36 градски центрове и е с продължителност три години (2012-2015г.). Финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност ще се предоставя на Сдружения на собственици, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост.

Част от подготвителните дейности, свързани със санирането, изцяло ще се извършват със средства от оперативната програма. Сред тях са:

  • обследване за установяване на техническите характеристики на сградата и изготвяне на технически паспорт,
  • обследване за енергийна ефективност,
  • разходите за проектните мениджъри.

Сдруженията на собствениците трябва да получат одобрение за допустимост на сградата от дирекция „Жилищна политика“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), за да могат да се възползват от финансовата помощ. Одобрените да участват в проекта Сдружения на собственици и техните членове, които не разполагат със собствени средства, за да осигурят своя дял от 50% от бюджета за прилагане на мерки по енергийна ефективност, могат да кандидатстват за един от трите продукта на Корпоративна търговска банка АД (КТБ АД) наречени Банкови продукти „Жилищно обновяване”. Това са:

  • доверителна сметка „Жилищно обновяване“ ;
    • целеви кредит „Жилищно обновяване“ ;
    • банкова гаранция „Жилищно обновяване“ от Корпоративна търговска банка АД (КТБ АД) за обезпечаване на кредит за енергийна ефективност от друга банка.

При условие, че работната заплата на кредитополучателите по проекта, се превежда по сметка в КТБ АД, и Сдружението има разкрита доверителна сметка в КТБ, лихвата може да бъде ОЛП+4.5%. Ако е изпълнено само едното условие лихвата е ОЛП+5.5.%, а ако КТБ АД е само кредитор на сдружението, лихвата е ОЛП+6.5%. На страницата на Фонда за жилищно обновяване освен пълна информация за банковите продукти има и кредитен калкулатор, чрез който може да се направят необходимите разчети.

Енергийната ефективност в бита и индустрията, постигнати чрез саниране, са ключов фактор за намаляване на разходите за отопление и охлаждане, както и за редукция на парниковите емисии. Икономия на енергия до 40-50 % е лесно постижима, а на фона на нарастващите цени на енергоносителите, инвестициите, вложени в саниране и топлоизолации се възвръщат все по-бързо.